Aktualności

NIE dla ideologii LGBT w województwie opolskim

07 grudnia 2021 /
07 12
Odwiedź mój profil Facebooku

W ramach konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, złożone zostały dwie uwagi odnoszące się do zapisów w kwestii LGBT+.

W dniach 30.09-07.11.2021 trwały konsultacje społeczne  projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027. Jako jedyny poseł z Opolszczyzny zgłosiłem uwagi w przewidzianym trybie. Moje uwagi nie zostały uwzględnione przez urzędników marszałka Andrzeja Buły z Platformy Obywatelskiej. Czego dotyczyły? Usunięcia zapisów dot. dyskryminacji samorządów przyjmujących uchwały w obronie rodziny i tradycyjnych wartości, udziału działaczy LGBTIQ+ w Komitecie Monitorującym, wspierania inicjatyw mających na celu zwalczanie przestępstw, mowy nienawiści, przemocy i szkodliwych praktyk, w tym wobec osób LGBTIQ+.

Uwagi zgłoszone do programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego:

Mój sprzeciw wynika z następujących przyczyn:

 • warunkiem koniecznym jest, aby wybór projektów opierał się na kryteriach technicznych, obiektywnych i weryfikowalnych metodami naukowymi, w oparciu o wiedzę fachową osób oceniających. Badania naukowe, technologie, innowacje nie są możliwe do oceny pod kątem orientacji seksualnej – ta przypisana jest bowiem osobom. Ewentualne ograniczenie realizacji projektów lub wdrożenia ich efektów do grupy osób wyznających określoną ideologię lub identyfikujących się z określoną orientacją seksualną, samo w sobie stanowi jaskrawy przykład dyskryminacji.
 • zapis o „strefach wolnych od LGBT” odwołuje się do całkowicie nieprawdziwej tezy publicystycznej,  jakoby tego rodzaju miejsca istniały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wskutek przyjęcia założenia, że gminy, które przyjęły uchwały błędnie odbierane jako dyskryminujące osoby określające się jako LGBTIQ+ będą wykluczone z dofinansowania, prowadzić będzie do jawnej dyskryminacji – przykładowo przedsiębiorstwo należące do osoby homoseksualnej nie otrzyma dofinansowania tylko z powodu lokalizacji na terenie wyżej opisanej gminy.
 • brak jakichkolwiek informacji o stwierdzonych przypadkach dyskryminacji osób określających się jako LGBTIQ+, które ew. uzasadniałyby zwalczanie ich dyskryminacji. Urząd Marszałkowski kierowany przez marszałka Andrzeja Bułę nie przedstawił jakiegokolwiek odwołania się do badań naukowych, analiz, dokumentów, które wskazywałyby na występowanie dyskryminacji osób określających się jako LGBTIQ+.
 • brak jakichkolwiek informacji o przypadkach występowania przestępstw, mowy nienawiści, przemocy i szkodliwych praktyk, w tym wobec osób LGBTIQ+ w województwie opolskim.
 • brak zgody na ideologiczne i dyskryminacyjne włączanie działaczy  LGBT+ do komitetu monitorującego, którego zadaniem jest przede wszystkim rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów. Członkowie Komitetu Monitorującego powinni wykazywać się kryteriami uczciwości, fachowości i posiadania doświadczenia zawodowego w danym obszarze, posiadać szereg kompetencji, m.in. zdolności analityczne, samodzielność, kreatywność, umiejętność korzystania ze źródeł wiedzy. Przyjęcie jako preferencyjnego kryterium członkostwa w KM subiektywnej orientacji seksualnej i przynależności do mniejszości etnicznej jest jawnie sprzeczne z przepisami UE dot. przeciwdziałania dyskryminacji, uniemożliwia bowiem udział w pracach KM osobom o określonym doświadczeniu zawodowym i wiedzy fachowej, a nie przynależącym do żadnej z ww. mniejszości.

Mówię o programie, którego budżet wynosi 763 mln Euro, z których część ma być przeznaczana na preferencję LGBTIQ+, zwalczanie rzekomej, nieznajdującej potwierdzenia w faktach dyskryminacji osób o odmiennych preferencjach seksualnych, kosztem gmin, które stoją po stronie rodzin i tradycyjnych wartości.

Również środowiska LGBTIQ+ złożyły uwagi do ww. programu. Czego się domagają? Cytaty:

 • „konieczne są działania umożliwiające ich włączenie społeczne, uwzględnianie ich potrzeb na co dzień – zarówno tych czysto społecznych, jak i dotyczących opieki zdrowotnej, instytucjonalnej, środowiskowej, czy – tym bardziej rodzinnej (równe traktowanie powinno obejmować także rodziny nieheteronormatywne)”;
 • „dziedzictwo kulturowe obejmuje również dzieła kultury osób nieheteronormatywnych (nawiązując w szczególności do wymienionych wprost oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych i konieczności wsparcia zintegrowanych działań)”;
 • „edukacja nt. przemocy powinna również obejmować akty dyskryminacji, przestępstwa z nienawiści oraz ich prawno-psychologiczne konsekwencje; edukacja seksualna uwzględniać rzetelne informacje merytoryczne nt. osób i rodzin LGBT+”;
 • „osoby LGBT+ nierzadko są również zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na brak /niedostateczną edukację społeczną w tym zakresie; wysoki wskaźnik ofiar dyskryminacji pośredniej i bezpośredniej oraz bycia ofiarą przemocy w tej grupie / niniejsze postulaty powinny być ujęte wprost, nie tylko w podrozdziale dotyczącym równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji”;
 • „nieodzowna jest pamięć, że z powodu wysokiego współczynnika narażenia na dyskryminację oraz przemoc, do osób wykluczonych, w tym wspomnianych tu dzieci, nierzadko należą osoby nieheteronormatywne; potrzebna jest rzetelna merytorycznie edukacja służby zdrowia w zakresie potrzeb osób nieheteronormatywnych, w tym transpłciowych / niniejsze postulaty powinny być ujęte wprost, nie tylko w podrozdziale dotyczącym równości, włączenia społecznego i niedyskryminacji”;
 • „nieprawidłowe określenie odmienna orientacja seksualna należy zastąpić np. sformułowaniem orientacja nieheteroseksualna; wskazania wprost wymagają osoby transpłciowe – często niestety najbardziej narażone na dyskryminację pośrednią i bezpośrednią; nie tyle sama tolerancja, ile pełna akceptacja powinna być celem – aby bycie LGBT+ w ogóle nie różnicowało grup społecznych, było neutralną cechą, jak np. obecnie leworęczność czy kolor oczu” – TA UWAGA ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA przez Urząd Marszałkowski.

Te propozycje to w istocie dyskryminacja większości przez mniejszość. Tak jak za komuny będą przyznawane punkty za pochodzenie, w tym przypadku za przynależność do LGBTIQ+.

6 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 6070/2021, w której odrzucił zgłoszone przeze mnie uwagi. Str. 221 i 223, pkt. 426, 427.


Odrzucenie uwag zostało “uzasadnione” jednym zdaniem: “Zapisy FEO 2021-2027 uwzględniają horyzontalną zasadę KE dotyczącą równości szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na orientację czy tożsamość seksualną. Stanowisko wyrażone w Programie jest zgodne z ww. zasadą”.

Zarząd województwa, którego członkami są przedstawiciele koalicji PO-PSL-Mniejszość Niemiecka, opowiedział się tym samym za nieuzasadnionym i bezprawnym preferowaniem osób LGBT+ w przyznawaniu pieniędzy unijnych i dyskryminacją gmin, które będą chciały podkreślić swoje przywiązanie do tradycyjnych, konserwatywnych wartości. Chciałbym przy tej okazji zadeklarować pomoc każdej osobie, organizacji czy samorządowi, który zostanie pozbawiony dofinansowania z powodu braku preferencji dla LGBT+.


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij