Interpelacje

Interpelacja w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w woj. opolskim

02 listopada 2021 /
Odwiedź mój profil na Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister infrastruktury

Data wpływu: 02-11-2021

Data wysłania: 04-11-2021

Interpelacja w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w woj. opolskim.

Od wielu lat gmina Korfantów w województwie opolskim wnioskuje o budowę zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej na gruntach wsi Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Piorunkowice.

Konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej gruntach wsi Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, Piorunkowice i pierwsze koncepcje budowy zbiornika pojawiły się jeszcze na początku lat 70. ubiegłego wieku – wówczas zbiornik ten miał służyć głównie do celów przeciwpowodziowych. Powtarzające się często powodzie, które powodowały ogromne straty materialne zarówno w związku z zalaniem budynków jednorodzinnych, jak również straty w uprawach roślin i zbóż, a także w infrastrukturze drogowej, wskazywały na zasadność powstania tej inwestycji. To wówczas powstał pierwszy dokument – studium terenowe ,,Zbiornik retencyjny Ścinawa Nyska”. Liczne spotkania w latach kolejnych, np. w 1993 roku, i sporządzone na tę okoliczność protokoły ze spotkań świadczą o ważności tematu nie tylko dla zainteresowanych powstaniem zbiornika gmin Korfantów i Prudnik, ale także dla instytucji odpowiedzialnej w tamtych czasach za poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w województwie opolskim na terenach rolniczych, czyli Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Opolu, następnie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. W sprawę budowy zbiornika zaangażowany był również samorząd województwa opolskiego oraz gminy znajdujące się w dorzeczu rzeki Ścinawa Niemodlińska, tj. Tułowice, Niemodlin i Lewin Brzeski. W 2005 roku Rada Miejska w Prudniku, a w 2006 roku Rada Miejska w Korfantowie podjęły uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie województwa opolskiego do budowy zbiornika małej retencji na rzece Ścinawie Niemodlińskiej na terenach samorządów bezpośrednio zainteresowanych jego utworzeniem, czyli gmin Prudnik i Korfantów.

6 lipca 2011 roku budowa zbiornika na rzece Ścinawie Niemodlińskiej była nadal aktualna i gospodarze gmin Prudnik i Korfantów uczestniczyli w zorganizowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego spotkaniu w Opolu, którego tematem głównym było omówienie możliwości realizacji inwestycji dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej. Spotkanie odbyło się również z udziałem dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu. Już wówczas podkreślano, że budowa zbiornika jest bardzo realna, gdyż jest on w kolejności konieczności budowy na drugiej pozycji, po zbiorniku w Kluczborku, a konieczność jego budowy wpisana została do ówczesnego wojewódzkiego programu małej retencji.

W 2016 roku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu wnioskował do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zmianę funkcji zbiorników przeciwpowodziowych, w tym zbiornika „Ścinawa Nyska” ujętego w dokumencie „Master plan dla obszaru dorzecza Odry”, na zbiorniki wielofunkcyjne. Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego w Ścinawie Nyskiej przedstawiona została również w 2016 roku na konferencji „Gospodarka wodna w kontekście zapobiegania skutkom zmian klimatycznych w województwie opolskim” zorganizowanej w urzędzie marszałkowskim.

Obecnie głównym zadaniem zbiornika byłoby gromadzenie wody w okresach nadmiaru wody w celu późniejszego wykorzystania do nawadniania terenów rolnych i gospodarki stawowej terenów położonych poniżej. Gmina Korfantów z gminami ościennymi szczególnie od 2015 roku boryka się ze zjawiskiem suszy rolniczej. Jej wystąpienie w 2015, 2018 i 2019 roku potwierdził Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, stąd tak ważne jest dążenie do zatrzymania i gromadzenia wody, a w sytuacji wystąpienia suszy – do skutecznego zarządzania zasobami wodnymi zgromadzonymi w zbiorniku retencyjnym w Ścinawie Nyskiej.

Ponadto 6 lutego 2020 roku pomiędzy gminami Prudnik i Korfantów zostało zawarte porozumienie, w którym strony zadeklarowały wolę współpracy poprzez wspieranie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej i osiągnięcia celów, które przyczynią się m.in. do:

1) złagodzenia skutków susz występujących w rolnictwie;

2) zmniejszenia ryzyka powodziowego;

3) przywrócenia warunków energetycznego wykorzystania wód;

4) zwiększenia społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeby ich retencji.

W lutym 2020 roku gminy Korfantów i Prudnik złożyły wniosek o utworzenie zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej, na gruntach wsi Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Piorunkowice, do planu przeciwdziałania skutkom suszy. Powyższy plan przeciwdziałania skutkom suszy ma być pierwszym dokumentem o randze krajowej w formie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, stąd tak ważne było zawnioskowanie o budowę zbiornika na gruntach gmin Korfantów i Prudnik. Konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej była wielokrotnie poruszana przez samorządy gmin Tułowice, Niemodlin i Lewin Brzeski, które są bezpośrednio zainteresowane jego budową.

Dążenie do wybudowania zbiornika na rzece Ścinawie Niemodlińskiej, podejmowanie działań samorządów gminnych: rad miejskich i burmistrzów w zakresie lobbowania za powstaniem zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawie Niemodlińskiej na gruntach wsi Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała i Piorunkowice w celu zabezpieczenia hydrologicznego gmin Prudnik, Korfantów, Tułowice, Niemodlin i Lewin Brzeski przed suszą i jej skutkami dla mieszkańców regionu, a także wieloletnie starania, naturalne ukształtowanie terenu, sprzyjające i obniżające się koszty inwestycji dają nadzieję na uwzględnienie budowy zbiornika przez władze centralne w dokumentach planistycznych i jej rychłą realizację.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z pytaniem:

Kiedy wszystkie zainteresowane gminy oraz mieszkańcy mogą spodziewać się realizacji przez Ministerstwo Infrastruktury tej długo wyczekiwanej i ważnej dla regionu inwestycji?

Odpowiedź

Odpowiadający: Marek Gróbarczyk – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Data wpływu: 30-11-2021


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij