Reforma KSH

Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845).

Poseł Sprawozdawca Janusz Kowalski:

    Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Mam ogromny zaszczyt i honor przedstawić sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z druku nr 1515. Jest to, szanowni państwo, tym bardziej dla mnie honor i zaszczyt, że jako pełnomocnik rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa inicjowałem i byłem koordynatorem przygotowania tego projektu ustawy, który rzeczywiście w sposób merytoryczny został przez komisję i podkomisję rozpatrzony.

    W tym momencie przypomnę, jak te prace w ramach komisji i podkomisji wyglądały. 1 października Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu i projekt ustawy, projekt tej największej od 20 lat reformy Kodeksu spółek handlowych, został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 14 października Komisja Nadzwyczajna również odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu i skierowała go do prac w podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego kierowanej przez pana posła Grzegorza Lorka. Na kilku posiedzeniach podkomisji w dniach 8, 9, 23 listopada oraz 7 grudnia szczegółowo omówiliśmy przedłożony projekt. Projekt, który jest projektem rządowym, ale sytuacja z tym projektem jest nadzwyczajna, bo został on przygotowany przez zespół kilkudziesięciu ekspertów, przez stronę społeczną. 15 grudnia Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach przyjęła projekt w brzmieniu przedkładanym Wysokiej Izbie.

    Za chwilę omówię te istotne poprawki, które zostały przyjęte w toku prac na posiedzeniu podkomisji do spraw nowelizacji prawa cywilnego, ale korzystając z tego zaszczytu i honoru przedstawiania tego projektu… Tym bardziej że w pracach podkomisji i komisji uczestniczyli członkowie Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego utworzonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, znakomici profesorowie, znakomici prawnicy, jest to dla mnie wielki honor, aby najważniejszych autorów tej kodyfikacji, którzy również brali udział w toku dyskusji, w tym miejscu, w Sejmie Rzeczypospolitej, wymienić.

    Jeżeli chodzi o Ministerstwo Aktywów Państwowych, to szefem Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, największej od 20 lat reformy, był i jest pan premier Jacek Sasin, ja miałem zaszczyt być, i jestem nadal, wiceprzewodniczącym tej komisji. Na poziomie ministerstwa prace koordynowało dwoje dyrektorów, dr Filip Ostrowski, obecny na sali, i pani dyrektor Izabela Wojtyczka. Najistotniejsze jest w tym miejscu to, by podziękować i podkreślić wielką rolę polskich prawników, którzy pro bono przygotowywali ten projekt i uczestniczyli w pracach nad nim. Szczególnie chcę podziękować i podkreślić rolę pana prof. Andrzeja Szumańskiego, współautora Kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. W pracach nad tym projektem, ale również w pracach podkomisji i komisji brali udział m.in. dr Radosław Kwaśnicki, prof. Piotr Pinior, prof. Mirosław Pawełczyk, dr Rafał Kos, mec. Jan Ginko, pani prof. Dominika Wajda, pan Mateusz Berger, pan Jakub Modrzejewski, pan prof. Piotr Niczyporuk, mec. Radosław Potrzeszcz, mec. Przemysław Ciszak. Bardzo chcę podkreślić rolę pana mec. Karola Szymańskiego, bardzo aktywnego na posiedzeniach podkomisji i komisji, oraz pani Dominiki Bettman.

    Bardzo istotny z punktu widzenia istoty projektu, który został przedłożony komisji, jest fakt, że powstawał on niejako w konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, które jest w naturalny sposób odpowiedzialne za takie zmiany kodeksowe.

    W tym miejscu chcę podkreślić osobiste zaangażowanie pana ministra Zbigniewa Ziobry, który koordynował przyjęcie tego projektu na poziomie rządowym razem z panem premierem Jackiem Sasinem, oraz rolę pana dyrektora Artura Grajewskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości, sędziego Piotra Perczyńskiego, a także bardzo ważną rolę pana wiceministra Marka Niedużaka, byłego wiceministra rozwoju i prezesa Prokuratorii Generalnej (Dzwonek) pana Mariusza Haładyja oraz Luizy Modzelewskiej.

    Jeżeli mogę szybciutko wymienić najważniejsze zmiany w toku…

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Ale to bardzo krótko, panie pośle, bo…

    Poseł Sprawozdawca Janusz Kowalski:

    Przedstawię te zmiany, które wprowadzono w czasie prac podkomisji. Po pierwsze, zmiana definicji grup spółek. Doprecyzowaliśmy, że uczestnikami grup spółek mogą być wyłącznie spółki kapitałowe. Po drugie, ujęliśmy bardzo ważny element konstytutywny charakteru uchwały o utworzeniu grupy spółek w samej definicji spółek. To był ważny argument dla Lewiatana i dla Krajowej Rady Radców Prawnych.

    Jeżeli chodzi o drugą grupę poprawek, dotyczyła ona regulacji grup spółek. Co najważniejsze, wyeliminowaliśmy możliwość, aby spółka z sektora finansowego podlegającego nadzorowi KNF-u była spółką zależną grupy spółek. To był postulat KNF-u.

    Jeżeli chodzi o doradcę rady nadzorczej, skonsolidowaliśmy przepisy, wyeliminowaliśmy wyrażony wprost warunek, aby doradca posiadał wymaganą wiedzę i kwalifikacje. Oczywiście musi posiadać, ale unikamy ryzyka uznania czynności z art. 58 za nieważną.

    Jeżeli chodzi o czwartą zmianę, dotyczyła ona tego, że wszystkie dokumenty, które są wydawane wspólnikowi, wydawane są w formie zgodnej z jego żądaniem.

    Piąta zmiana dotyczyła kwestii zawierania umów o zarządzanie i przekazywanie zysku spółki.

    Ponadto zharmonizowaliśmy przepisy karne. Jeżeli chodzi o wejście w życie ustawy, to wejdzie ona po upływie 6 miesięcy.

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo, panie…

    Poseł Sprawozdawca Janusz Kowalski:

    Mając na uwadze powyższe, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu projektów wnosi do Wysokiej Izby o uchwalenie załączonego projektu ustawy. Dziękuję.

Odwiedź mój profil na Facebooku

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij