Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sukces! Biogazownie wyłączone spod ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

27 października Sejm przyjął zmiany do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. z zaproponowaną przeze mnie na sejmowej komisji zmianą wyłączającą spod ustawy sektor biogazowni rolniczych.

Wprowadzone zmiany chronią przed obciążeniami finansowymi cały sektor biogazowni rolniczych, których rozwój ma szczególne znaczenie nie tylko dla sektora rolnego, ale i całej gospodarki ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Zmiany wynikają z potrzeby wsparcia możliwie jak największego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego do poprawy krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Jako Pełnomocnik Rządu ds. Tranformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich dziękuje wiceminister Annie Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz wszystkich senatorom za poparcie ponadpolityczne tej ważnej zaproponowanej przeze mnie zmiany ws. biogazowni rolniczych. W szczególności dziękuję senatorowi Mieczysławowi Golbie z Solidarnej Polski za zaangażowanie i wsparcie na etapie prac w Senacie nad wyłączeniem biogazowni rolniczych spod procedowanej ustawy. 

Biogazownie rolnicze mają szczególne znaczenie nie tylko dla sektora rolnego, ale i całej gospodarki ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Aktualnie w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarejestrowane są 43 biogazownie o mocy powyżej 1 MW (o łącznej mocy zainstalowanej 69 MW), które mogły być objęte mechanizmem wnoszenia opłat na tworzony ustawowy fundusz, z którego finansowane było wsparcie dot. ograniczenia cen energii. Należy podkreślić, że jest to 50% mocy wszystkich funkcjonujących w Polsce biogazowni rolniczych i zagospodarowujących około 2,5 mln ton biomasy pochodzenia rolniczego. Dodatkowo są to instalacje, które są w stanie wytwarzać energię elektryczną w sposób możliwie najbardziej stabilny nie powodują zakłóceń na rynku, które przekładają się na wahania cen.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynikało, że ma ona „służyć stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii”. Zapis proponowanego art. 21 w ust. 1 w pkt 5 nie do końca był w mojej ocenie zgodny z tym przedmiotowym rozporządzeniem. W pkt 34 preambuły rozporządzenia czytamy bowiem: „Pułap dochodów rynkowych nie powinien mieć zastosowania do technologii wykorzystujących jako paliwo wsadowe paliwa zastępujące gaz ziemny, takie jak biometan, aby nie zagrażać konwersji istniejących elektrowni gazowych zgodnie z celami REPowerEU określonymi w szczególności w komunikacie Komisji z dnia 18 maja 2022 r. pt. „Plan REPowerEU” (zwanego dalej „planem REPowerEU”).” Takim paliwem następującym gaz ziemny do produkcji energii jest także biogaz, w szczególności biogaz rolniczy, a nie tylko sam biometan. Szczególnie w warunkach polskich! Warto podkreślić, że w Polsce nie ma ani jednej takiej instalacji wykorzystującej biometan do produkcji energii elektrycznej. Innymi słowy: przedmiotowe rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 pozwala na wyłączenie tylko biogazu i biometanu dlatego senatorowie przychylili się do mojej propozycji. 


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij