Aktualności

Ponowna interpelacja w walce o niższe ceny energii elektrycznej dla Polaków

23 listopada 2021 /
Jk 031 1300X867 1
Odwiedź mój profil Facebooku

Dzisiaj została złożona ponowna interpelacja w sprawie zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania.

16 września br. złożyłem interpelację skierowaną do prezesa Rady Ministrów w sprawie zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania:

Bez przeprowadzenia reformy unijnego systemu handlu emisjami koszty emisji CO2, a tym samym koszty dla odbiorców energii elektrycznej i ciepła w Polsce będą nadal drastycznie rosły. Obecna dramatyczna sytuacja związana ze spekulacyjnie rosnącymi cenami unijnych uprawnień do emisji CO2 jest konsekwencją trzech strategicznych decyzji dotyczących nowej restrykcyjnej polityki klimatycznej podjętych na posiedzeniach Rady Europejskiej:

 1. Faktycznej zgody państw członkowskich UE na Radzie Europejskiej w dniach 12-13 grudnia 2019 r. na cel „uczynienia UE do 2050 r. neutralną klimatycznie”. Zapis z konkluzji Rady Europejskiej z 12 grudnia 2019 r. o treści: „Na tym etapie jedno państwo członkowskie nie może, jeżeli o nie chodzi, zobowiązać się do realizacji tego celu; Rada Europejska wróci do tej kwestii w czerwcu 2020 r.” w żaden sposób nie zabezpieczył interesów Polski, która poparła cel „uczynienia UE do 2050 r. neutralną klimatycznie”.
 2. Zgody państw członkowskich UE na Nadzwyczajnym Szczycie Rady Europejskiej w dniach 17-21 lipca 2020 r. na podporządkowanie budżetu UE i mechanizmu Next Generation UE wydatkom na cele klimatyczne, bez zabezpieczenia polskiej ścieżki transformacji energetycznej i reformy systemu handlu emisjami EU ETS. Polska w lipcu 2020 r. wyraziła zgodę na to, że „30% łącznych wydatków z wieloletnich ram finansowych i instrumentu Next Generation EU będzie przeznaczonych na projekty klimatyczne. Wydatki z obu źródeł będą musiały być zgodne z unijnym celem, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., z celami klimatycznymi UE 2030 i z porozumieniem paryskim.”
 3. Zgody państw członkowskich UE na Radzie Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2020 r. na nowy cel redukcji w UE emisji CO2 na poziomie 55% do 2030 r. Ta ostatnia decyzja jest bezpośrednim powodem – co potwierdza podległy Ministerstwu Klimatu i Środowisku państwowy instytut badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami – drastycznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 o ponad 120 proc. w porównaniu do cen uprawnień CO2 w okresie grudzień 2020 r. – wrzesień 2021 r. Polacy boleśnie odczują skutki tej decyzji już w styczniu 2020 r. za sprawą wejścia w życie nowych taryf na energię elektryczną i ciepło.

W związku z powyższym kluczowym zadaniem dla polityków jest po pierwsze zmiana niekorzystnych dla Polski warunków realizacji unijnej polityki klimatycznej, której konsekwencją jest szybka utrata suwerenności energetycznej Polski, a po drugie szukanie rozwiązań, które skutecznie ograniczą skalę grożącego milionom Polaków ubóstwa energetycznego związanego z realizacją unijnej polityki klimatycznej bez zabezpieczenia polskiej ścieżki transformacji energetycznej.

W związku z tym składam przygotowany projekt zmiany rozporządzenia taryfowego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania (zakres różnicowania zostawiam do decyzji właściwego ministra). Kryterium różnicującym jest dostęp do sieci ciepłowniczej. Zagadnienie jest niezwykle istotne w kontekście odchodzenia od spalania paliw stałych na obszarach wiejskich, poza dużymi miastami. Mieszkańcy obszarów wiejskich opalający dzisiaj domy drewnem i węglem bez przedmiotowej regulacji po rezygnacji ogrzewania paliwami stałymi będą tymi, którzy poniosą koszty transformacji energetycznej bezpośrednio.

Czy wyrazi Pan zgodę na przyjęcie proponowanego przeze mnie rozwiązania prawnego, które pozwoli największym dostawcom energii elektrycznej w Polsce różnicować ceny energii elektrycznej ze względu na miejsce zamieszkania i tym samym nie obciążyć bezpośrednio skutkami unijnej polityki klimatycznej mieszkańców polskiej wsi?

Odpowiedź na interpelację:

W związku z niesatysfakcjonującą odpowiedzią Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 25 października 2021 r. na moją interpelację, na podstawie art. 193 ust. 3 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zwróciłem się z wnioskiem do pani marszałek o wystąpienie do interpelowanego z żądaniem dodatkowych wyjaśnień na piśmie:

Wskazać należy, iż udzielona odpowiedź nie odnosi się do meritum interpelacji z dnia 16 września 2021 r. W interpelacji tej zaproponowana została nowa grupa taryfowa dla odbiorców końcowych, dla których energia elektryczna stanowiła będzie wyłączne źródło ogrzewania. W oparciu o zaproponowaną zmianę możliwe byłoby wyodrębnione nowej grupy odbiorców końcowych będących konsumentami w oparciu o wskazane kryterium, którym jest dostęp do ciepła systemowego, dla których zaproponowana zostanie bardziej atrakcyjna taryfa zachęcająca do zmiany źródła ogrzewania. Tym samym nowelizacja ta byłaby dedykowana dla odbiorców końcowych z uwzględnieniem kryterium lokalizacji ich gospodarstw domowych, które pozostają bez dostępu do ciepła systemowego, wskutek czego nie mają alternatywnego dla węglowego źródła ogrzewania. Głównymi beneficjentami nowej grupy taryfowej byliby głównie mieszkańcy małych miejscowości oraz wsi, a także domów jednorodzinnych zlokalizowanych w miastach, które co prawda mają rozbudowaną sieć ciepłowniczą, ale która nie jest doprowadzana do mniejszych odbiorców indywidualnych. 

Natomiast w udzielonej odpowiedzi w żaden sposób nie odniesiono się do zaproponowanej nowelizacji, wskazując jedynie, iż aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną zawiera postanowienia umożliwiające zróżnicowanie stawek i pozwalające na wybór grupy optymalnej z punktu widzenia krzywej poboru energii elektrycznej u danego odbiory. Udzielona odpowiedź odwołuje się do wprowadzonych już odrębnych grup taryfowej dla odbiorców (G12as, G12,w, G12), przy czym grupy te pozwalają na niższą cenę w trakcie poboru energii elektrycznej w określonych porach dnia lub tygodnia bez podziału na odbiorców końcowych, których gospodarstwa domowe posiadają dostęp do sieci ciepłowniczej oraz na takich, które takiego dostępu nie posiadają. Wskazać w tym miejscu należy, iż rozwiązania takie nie są korzystne dla odbiorców końcowych wykorzystujących energię elektryczną w celach grzewczych, gdyż realizując te cele w porze nocnej (22:00-6:00) nie odnotowuje się zwiększonego zużycia kosztem zmniejszonego poboru w pozostałej części dnia. Jest to tym bardziej znamienne, iż co do zasady zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną w celach grzewczych odbywa się w godzinach późnopołudniowych.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie informacji w poniższym zakresie:

 1. ilu odbiorców skorzystało z wprowadzonych nowych grup taryfowych utworzonych
  w oparciu o wskazane w odpowiedzi z dnia 25 października 2021 r. rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną;
 2. ilu odbiorców końcowych dokonało zmiany źródła ogrzewania z węglowego na zasilane energią elektryczną od wprowadzenia nowych grup taryfowych utworzonych w oparciu o w/w rozporządzenie;
 3. ilu odbiorców końcowych zamieszkujących tereny pozbawione dostępu do sieci ciepłowniczej dokonało zmiany źródła ogrzewania z węglowego na zasilane energią elektryczną i korzysta z nowych grup taryfowych utworzonych w oparciu o w/w rozporządzenie;
 4. o ile zwiększyło się zużycie energii elektrycznej przez odbiorców końcowych zamieszkujących tereny pozbawione dostępu do sieci ciepłowniczej od wprowadzenia nowych grup taryfowych utworzonych w oparciu o w/w rozporządzenie;
 5. jak kształtuje się zmiana zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych korzystających z nowych grup taryfowych utworzonych w oparciu o w/w rozporządzenie w związku z wykorzystywaniem energii elektrycznej w celach grzewczych (jak to się kształtuje wraz ze zmianą temperatury – co pozwoli wykazać ilu odbiorców korzysta z nowych grup taryfowanych faktycznie w celach grzewczych);
 6. czy wskazane w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną cele związane ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza zostały osiągnięte;
 7. czy istnieją jakiekolwiek przeszkody natury formalnej lub ekonomicznej wprowadzenia nowej grupy taryfowej zaproponowanej w interpelacji.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij