Aktualności

Wspólnie z posłanką Anną Marią Siarkowską składamy zawiadomienie do prokuratury

14 sierpnia 2021 /

Mówimy NIE mowie nienawiści, nawoływaniu do przestępstw, i jakimkolwiek groźbom pozbawienia zdrowia czy życia.

Wydarzenia do jakich doszło w Katowicach, podczas Śląskiego Marszu Wolności są nieakceptowalne. Razem z posłanką Anną Marią Siarkowską, reagujemy niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy domu dziecka, czy przejawów agresji na manifestacjach. Składamy zawiadomienie w tej sprawie, i liczymy na szybką reakcję Prokuratury Okręgowej w Katowicach.


Warszawa, dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zawiadamiający: 

Janusz Kowalski 

Poseł na Sejm RP

Adres Biura Poselskiego:

Oleska 1 lok. 1A

45-052 Opole 

Anna Maria Siarkowska 

Poseł na Sejm RP

Adres Biura Poselskiego:

ul. Berka Joselewicza 3 lok. 104

08-110 Siedlce

Prokuratura Okręgowa

w Katowicach

ul. Wita Stwosza 31

40-042 Katowice

ZAWIADOMIENIE O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA CZYNU ZABRONIONEGO GRÓŹB KARALNYCH I/LUB TZW. MOWY NIENAWIŚCI I/LUB NAWOŁYWANIA DO POPEŁNIANIA I POCHWALANIA PRZESTĘPSTW

W imieniu własnym, działając jako zawiadamiający, niniejszym zawiadamiamy o powzięciu uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego polegającego na:

– nawoływaniu w dniu 7 sierpnia 2021 roku w Katowicach na Śląskim Marszu Wolności, przez nieustaloną osobę posługującą się nazwiskiem Wojciech Olszański, do zastosowania przemocy (strzelania przez doskonałych strzelców) oraz kierowaniu gróźb pozbawienia życia oraz uszkodzenia ciała (będę do was strzelał) wobec osób z powodu ich poglądów i działań podejmowanych w ramach szczepień przeciwko COVID-19 tj. o czyn z art. 126a k.k. w zw. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. lub publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni (strzelania) lub pochwalaniu popełnienia przestępstwa tj. czynu z art. 255 k.k.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny

W dniu 7 sierpnia 2021 roku o godz. 15:30 pod linkiem https://twitter.com/piotr4913/status/1423999870742958081 (a także pod linkiem Piotr #FBPE na Twitterze: „Nazistowskie, umundurowane bojówki grożą śmiercią dziennikarzom @tvp_info i @tvn24. @PolskaPolicja bierna, nie reaguje. @PolsatNewsPL @gazeta_wyborcza @gazetapluspl @gazetapl_news @Anna_Mierzynska @Bacon227 @mycielski @MichalSzczerba @Tamara10612 @EreaAndrzej @obywatel2k https://t.co/sEMHJ7HC98” / Twitter) opublikowane zostało przez użytkownika Tweetera, posługującego się nazwą Piotr #FBPE @piotr4913, nagranie przemówienia osoby posługującej się nazwiskiem Olszański. Przedmiotowy tweet oraz nagranie dostępne są na serwisie Twitter.

W trakcie 56 sekundowego filmu osoba mówcy (Olszański) posługuje się sformułowaniami, odnośnie których w ocenie zawiadamiających zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu prawdopodobnie wyczerpującego znamiona z art. 119 k.k. i/lub art. 126 k.k. i/lub 255 k.k. tj. stwierdza co następuje:

„I teraz tak, a ktoś powie tak. Olszański a dlaczego jesteś taki wulgarny. A powiem, powiem tak, ponieważ wy ludzkich słów już nie rozumiecie. Jak się do was mówi ludzkim językiem, wy macie taki odbiornik w organizmie, który zatyka wasze uszy. Więc uważajcie, teraz mówię do was językiem ludzkim wy k…y, a później będę do was strzelał. Nie dopuśćcie do tego, bo jestem dobrym strzelcem, ale są bardzo dobrzy strzelcy wśród nas. Więc ci bardzo dobrzy strzelcy położą was trupem od jednego strzału. Ja was zranię. Będzie k…a bolało. Niestety, ponieważ wy zabijacie i nas i nasze dzieci. Wy dokładnie wiecie, czym są szczepionki, tak zwane szczepionki, wy dokładnie wiecie.”

W zaledwie, zatem 56 sekundowej wypowiedzi nie tylko znieważa (art. 216 k.k.) osoby zalecające, organizujące i odpowiedzialne za szczepienia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, ale również pomawia je o popełnienie przestępstw zabójstwa (art. 148 k.k.) o ile nie ludobójstwa dzieci, by jednocześnie dopuścić się groźby bezprawnej zabójstwa z uwagi na poglądy dotyczące szczepień przeciwko wirusowi Covid-19. Zapowiada, bowiem, że będzie strzelał oraz że inne osoby również będą strzelały i położą trupem osoby rzekomo zabijające „nas i nasze dzieci” szczepionkami.

Przedmiotowy film, na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia, ma ponad 72,4 tys. odtworzeń, został 194 razy tzw. retwittowany (podany dalej), 116 razy zacytowany i polubiony 319 razy.

W ocenie zawiadamiających zachodzi uzasadnione podejrzenie, że powyższe przestępne enuncjacje zostały wygłoszone przez Pana Wojciecha Olszańskiego,
ps. Aleksander Jabłonowski – polskiego aktora i reżysera inscenizacji historycznych, znanego głównie z głoszenia kontrowersyjnych wypowiedzi, atakowania polityków i głoszenia teorii spiskowych (vide: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Olsza%C5%84ski ) lub inną nieznaną osobę.

Nagranie powyższego przemówienia jest dostępne również w serwisie Youtube.com pod linkiem Śląski Marsz Wolności Katowice Wojciech Olszański, Marcin Bustowski 7.08.2021 – YouTube lub https://www.youtube.com/watch?v=Z6FnSSKX7Lg. Przemówienie stanowiące przedmiot niniejszego zawiadomienia rozpoczyna się w czasie 11: 41 nagrania. Widoczna tamże osoba wydaje się tożsama z osobą Wojciecha Olszańskiego.

Całokształt przemówienia wygłoszonego przez osobę Wojciecha Olszańskiego, jak wynika z kontekstu nagrania dostępnego na Youtube, skierowany jest przeciwko polskiemu rządowi, m.in. przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu jak i Ministrowi Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu oraz Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, a przestępstwa, do których popełnienia nawołuje, skierowane mają być prawdopodobnie przeciwko ww. osobom.

Nadto, podsumowuje on swoje wystąpienie sformułowaniem (nagranie Youtube 17: 58 i dalej), że „to jest żydowska wojna z polskim narodem i ta wojna się toczy…” etc. etc., co stanowi w kontekście wypowiedzi ww. i formułowanych w nich gróźb niewątpliwie znamię czynu z art. 119 k.k.

Stan prawny

Zawiadamiający pozostawiają precyzyjną ocenę materialno-prawną właściwym organom, wskazują jednak, że w ocenie zawiadamiających zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości popełnienia przestępstw wskazanych w petitum niniejszego pisma, a to: czyn z art. 126a k.k. w zw. z art. 119 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. lub czynu z art. 255 k.k.

Przepisy te stanowią, co następuje:

art. 119 § 1 k.k., „Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 126a. k.k. „Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120-125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Art. 255. k.k. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przedmiotem ochrony wszystkich przepisów art. 255 (§ 1–3) jest porządek publiczny; nawoływanie do przestępstwa czy pochwalanie go stanowi zagrożenie dla funkcjonowania państwa i może prowadzić do anarchii życia publicznego (Ćwiąkalski [w:] Wróbel W., Zoll A. (red), Kodeks karny. Część szczególna Tom II Cz. 2, Komentarz, s. 509). Nawoływanie jest spokrewnione z podżeganiem (por. art. 18 § 2), od którego różni się tym, że sprawca nie zwraca się do osób indywidualnie oznaczonych (ad certam personam), lecz do pewnej grupy osób nieoznaczonych, być może nawet sprawcy nieznanych (Peiper, Komentarz, s. 332). Jeśli zatem sprawca nawołuje „nie płaćcie podatków” czy też „uchylajcie się od służby wojskowej”, mamy wówczas do czynienia z dokonaniem przestępstwa z art. 255.

Dokonując subsumpcji stanu faktycznego utrwalonego na nagraniu, wydaje się, że w niniejszej sprawie zachodzi, co najmniej uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu z art. 255 k.k.

W niniejszej sprawie nieznana osoba posługująca się nazwiskiem Olszański nawoływała ad incertam personam (do bardzo dobrych strzelców) wprost, nie tylko do zranienia (przestępstwa z art. 156, 157 k.k.) ale wprost do zabójstwa/położenia trupem (przestępstwa z art. 148 k.k.) słowami: „bo jestem dobrym strzelcem, ale są bardzo dobrzy strzelcy wśród nas. Więc ci bardzo dobrzy strzelcy położą was trupem od jednego strzału. Ja was zranię. Będzie k…a bolało.”.

Właściwość tutejszej Prokuratury.

Rzeczową właściwość ustalono stosownie do dyspozycji art. 25 § 1 k.p.k. zgodnie z którym Sąd Okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o występki określone w rozdziale XVI, tj. m. in. o występki z art. 119 k.k. oraz 126a k.k.

Właściwość miejscową ustalono na podstawie dyspozycji art. 31 § 1 k.k. Czyn nawoływania został popełniony w Katowicach, dla której to miejscowości właściwa jest Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

W związku z powyższym wnioskujemy jak na wstępie.

Anna Maria Siarkowska

Janusz Kowalski


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij