Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sukces! Biogazownie wyłączone spod ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej

27 października Sejm przyjął zmiany do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. z zaproponowaną przeze mnie na sejmowej komisji zmianą wyłączającą spod ustawy sektor biogazowni rolniczych.

Jk Wspieram Biogazownie Postfb 1

Wprowadzone zmiany chronią przed obciążeniami finansowymi cały sektor biogazowni rolniczych, których rozwój ma szczególne znaczenie nie tylko dla sektora rolnego, ale i całej gospodarki ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Zmiany wynikają z potrzeby wsparcia możliwie jak największego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego do poprawy krajowego bezpieczeństwa energetycznego.

Jako Pełnomocnik Rządu ds. Tranformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich dziękuje wiceminister Annie Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej z Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz wszystkich senatorom za poparcie ponadpolityczne tej ważnej zaproponowanej przeze mnie zmiany ws. biogazowni rolniczych. W szczególności dziękuję senatorowi Mieczysławowi Golbie z Solidarnej Polski za zaangażowanie i wsparcie na etapie prac w Senacie nad wyłączeniem biogazowni rolniczych spod procedowanej ustawy. 

Biogazownie rolnicze mają szczególne znaczenie nie tylko dla sektora rolnego, ale i całej gospodarki ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Aktualnie w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zarejestrowane są 43 biogazownie o mocy powyżej 1 MW (o łącznej mocy zainstalowanej 69 MW), które mogły być objęte mechanizmem wnoszenia opłat na tworzony ustawowy fundusz, z którego finansowane było wsparcie dot. ograniczenia cen energii. Należy podkreślić, że jest to 50% mocy wszystkich funkcjonujących w Polsce biogazowni rolniczych i zagospodarowujących około 2,5 mln ton biomasy pochodzenia rolniczego. Dodatkowo są to instalacje, które są w stanie wytwarzać energię elektryczną w sposób możliwie najbardziej stabilny nie powodują zakłóceń na rynku, które przekładają się na wahania cen.

Z uzasadnienia projektu ustawy wynikało, że ma ona “służyć stosowaniu rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii”. Zapis proponowanego art. 21 w ust. 1 w pkt 5 nie do końca był w mojej ocenie zgodny z tym przedmiotowym rozporządzeniem. W pkt 34 preambuły rozporządzenia czytamy bowiem: “Pułap dochodów rynkowych nie powinien mieć zastosowania do technologii wykorzystujących jako paliwo wsadowe paliwa zastępujące gaz ziemny, takie jak biometan, aby nie zagrażać konwersji istniejących elektrowni gazowych zgodnie z celami REPowerEU określonymi w szczególności w komunikacie Komisji z dnia 18 maja 2022 r. pt. „Plan REPowerEU” (zwanego dalej „planem REPowerEU”).” Takim paliwem następującym gaz ziemny do produkcji energii jest także biogaz, w szczególności biogaz rolniczy, a nie tylko sam biometan. Szczególnie w warunkach polskich! Warto podkreślić, że w Polsce nie ma ani jednej takiej instalacji wykorzystującej biometan do produkcji energii elektrycznej. Innymi słowy: przedmiotowe rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 pozwala na wyłączenie tylko biogazu i biometanu dlatego senatorowie przychylili się do mojej propozycji. 


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij