Interpelacje

Interpelacja w sprawie bezprawnych niemieckich nazw stacji kolejowych

06 lutego 2021 /
2
Odwiedź mój profil Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister infrastruktury

Data wpływu: 03-02-2021

Data wysłania: 09-02-2021

Interpelacja w sprawie bezprawnego umieszczenia niemieckich nazw stacji kolejowych w miejscowościach Chrząstowice i Dębska Kuźnia w woj. opolskim

Minęło już 5 lat od bezprawnego zamontowania niemieckich nazw stacji kolejowych w miejscowościach Chrząstowice i Dębska Kuźnia (woj. opolskie). Zapadła przed laty decyzja nie ma podstawy w obowiązujących przepisach prawa i została podjęta na skutek działań ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Pana Stanisław Huskowskiego. Stan faktyczny wywołuje liczne wyrazy niezadowolenia mieszkańców oraz prowadzi do dezorientacji podróżnych.

Zamontowanie tego typu oznakowania jest niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem, gdyż na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 573), możliwe jest (po spełnieniu przewidzianej procedury) ustanawianie dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości obok:

1) urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,

2) nazw ulic

– ustalonych w języku polskim na podstawie odrębnych przepisów.

Natomiast w art. 13 ust. 6 ww. ustawy postanowiono, że dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości uważa się za ustaloną, jeżeli została wpisana do rejestru gmin. Rejestr ten jest zbiorem nazw miejscowości. Przywołana ustawa nie przewiduje zatem, aby przedmiotowe nazwy dotyczyły również stacji kolejowych. Także ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) nie dotyczy nazw stacji i przystanków kolejowych.

Szczegółowo kwestie związane z oznakowaniem w ruchu drogowym reguluje rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.). Natomiast zasady umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic (Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1320). Oba akty prawne nie mają zastosowania w szeroko rozumianym oznakowaniu w ruchu kolejowym.

W prawie polskim terminy „nazwa stacji” i „nazwa miejscowości” nie są tożsame. Powszechnie obowiązujące przepisy prawa, jak np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, posługują się terminem „nazwa stacji”, a nie „nazwa miejscowości”. Zgodnie z wykładnią literalną i systemową tylko w przypadku miejscowości, a nie stacji i przystanków kolejowych istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej nazwy w języku mniejszości. Z całą pewnością niedopuszczalne jest w tym wypadku stosowanie wykładni rozszerzającej i powoływanie się na przepisy, które dotyczą nazewnictwa miejscowości, do ustalania nazw stacji kolejowych. Nawet wtedy, gdyby były one (nazwy stacji i przystanków kolejowych) tożsame z nazwami miejscowości.

W związku z tym, że brak jest podstawy prawnej do ustawienia tego typu oznakowania, uznać należy, że zostało ono zamontowane samowolnie i bezprawnie.

Stanowisko takie podzielał prezes Urzędu Transportu Kolejowego, który w piśmie z dnia 27 czerwca 2014 r. kierowanym do Ministra Administracji i Cyfryzacji wyraził następującą opinię: „Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził analizę przepisów regulujących kwestię używania dodatkowych tradycyjnych nazw w języku mniejszości. W oparciu o wyniki analizy Prezes UTK uznał wstępnie, że nie widzi podstaw prawnych dla ustalania nazw stacji i przystanków kolejowych w języku mniejszości”.

Problem został również dostrzeżony w 2016 r. przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednak do dzisiaj stan faktyczny pozostaje bez zmian, rodząc niebezpieczny precedens dodawania nazw stacji kolejowych w języku mniejszości, np. Warschau Innenstadt czy Oppeln Western.

Mając na względzie powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź:

Kiedy oznaczenie ww. stacji kolejowych zostanie poprawione na zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, tj. kiedy przywrócone zostaną nazwy stacji kolejowych jedynie w języku polskim?

Odpowiadający: Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Data wpływu: 02-06-2021

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie bezprawnego umieszczenia niemieckich nazw stacji kolejowych w miejscowościach Chrząstowice i Dębska Kuźnia w woj. opolskim


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij